کسب رایگان بیتکوین http://btc4free.mihanblog.com 2018-05-21T07:39:55+01:00 text/html 2018-03-11T20:56:46+01:00 btc4free.mihanblog.com ف ح بهترین راه کسب درآمد از طریق وبگردی !!! http://btc4free.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="7" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan">توجّه ! توجّه !</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="7" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b style="">اگر حساب بیتکوین دارید و می خواهید بر آن بیفزایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><b style="">اگر با بیتکوین آشنا هستید و از ارزش آن آگاهی دارید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b style="">اگر می خواهید بدون سرمایه گذاری و اتلاف وقت، میلیاردر شوید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan">اگر مایل هستید، کامپیوتر خود را به دستگاه تولید پول تبدیل کنید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan">اگر می خواهید پس از مدّتی کوتاه درآمدی نجومی و تصاعدی داشته باشید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan">اگر دوست دارید به ساده ترین شکل ممکن از یک سایت خارجی درآمد کسب کنید</font></b></div><div style="text-align: center;"><font style="" face="Mihan-Nassim"><b style=""><font size="3"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099"><font style="" face="Mihan-Nassim"><b style=""><font size="3">&nbsp;لطفاً روی</font><font style="" size="3">&nbsp;</font></b></font><font size="2"><b style="">این علامت</b></font></font><font style="" size="3" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">(&nbsp;</font></b></font><a href="https://getcryptotab.com/7197" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></a>&nbsp;<b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp;<font color="#ff0000">)</font>&nbsp;&nbsp;</b><font size="3" color="#000099">کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://getcryptotab.com/7197" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b style=""><font color="#000099">(</font><font color="#ff0000">صفحۀ اصلی سایت مورد نظر به تصویر زیر شبیه است</font><font color="#000099">)</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><img src="https://pli.io/4Ce5W.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><a href="https://getcryptotab.com/7197" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="3" color="#FF0000" face="Mihan-Yekan"><b>پس از ورود،&nbsp; بر روی کادری که به یکی از مستطیل های زیر شبیه است، کلیک کنید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(51, 102, 255);" size="5" color="#ffffff"><b style="">ADD TO CHROME</b> AND GET BITCOIN&nbsp; &nbsp;<b style="">+</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(51, 102, 255);" size="5" color="#ffffff"><b>ADD TO FIREFOX</b> AND GET BITCOIN&nbsp; &nbsp;<b>+</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(51, 102, 255);" size="5" color="#ffffff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="7" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="7" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><b>تبریک !</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim"><b style="">اینک شما واجد شرایط دریافت بیتکوین رایگان شده اید.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://pli.io/4C0Tg.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: right;"><font size="7" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: -webkit-xxx-large;"><br></b></div><div style="text-align: right;"><font size="7"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: -webkit-xxx-large;">توجّه !</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="7" color="#ff0000"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b style="">الف) به منظور حفاظت از حق و حسابتان [در سایت] از طریق جی میل خود لاگین کنید.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b style="">ب) از دوستان خود بخواهید که از طریق آدرس اختصاصی تان در سایت به شما بپیوندند.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b style="">ج) با افزودن بر تعداد افراد زیر مجموعۀ خود، بر موجودی حساب بیتکونتان بیفزایید.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b style="">د) بدون ریفرال هم&nbsp; بیتکوین خواهید گرفت. امّا کامپیوترتان باید بیشتر آنلاین باشد.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b style="">ه) با افزایش افراد زیر مجموعۀ شما، درآمدتان بیشتر و زحمت کامپیوترتان کمتر می شود.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://pli.io/4CaJl.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="7" color="#006600" face="Mihan-Yekan"><b style="">پیروز باشید !</b></font></div>